WAS. is a space where visitors can dive into themselves, rinse off their stress and drift without resistance.

WAS. is een plek voor iedereen die van muziek houdt, een plek waar mensen met liefde voor muziek kunnen samenkomen. Waar nieuwe geluiden worden ontdekt en bekende geluiden worden omarmd. Verdiep je daarom in de artiesten en muziek die ten gehore worden gebracht.

WAS. moet een plek zijn van vele memorabele momenten en eensgezindheid. Zo’n soort plek kan niet bestaan zonder een flexibele houding en tolerantie. Heb daarom respect voor je medebezoekers ongeacht de afkomst, geslacht, leeftijd of geaardheid die iemand heeft. Verder mag ook duidelijk zijn dat geen enkele vorm van agressie of seksuele intimidatie getolereerd zal worden in WAS.

Tenslotte rest er nog 1 ding om te zeggen en dat is: dans en geniet, de hele nacht lang! Laat alle dagelijkse sleur voor even los, laat je telefoon een keer thuis en verlies je volledig in WAS. 


Huisregels WAS.

 • Bezoekers dienen minimaal 21 jaar oud te zijn, er kan ter controle gevraagd worden naar een geldig legitimatiebewijs;

 • WAS. is een pin-only club. Dit houdt in dat er alleen met pinpas betaald kan worden en niet met contant geld;

 • Wij hopen dat bezoekers muziek net zo belangrijk vinden als wijzelf. Het wordt daarom erg gewaardeerd als ons publiek op de hoogte is van de muzikale programmering of op zijn minst oprechte interesse hierin toont. Bij gebrek aan kennis kan de toegang dan ook worden geweigerd;

 • Wij verzoeken iedereen zo min mogelijk zijn mobiele telefoon te gebruiken op de dansvloer (bijv. om social media te gebruiken of om foto’s/video’s te maken). Geniet van de avond, de muziek en elkaar!

 • WAS. is een plek waar bezoekers in alle vrijheid zichzelf kunnen zijn en daarom verwachten wij van al onze bezoekers een open houding tegenover alle aanwezigen in de club. Dit betekent dat wij geen bezoekers toestaan die agressief zijn, zich niet aan de huisregels houden en/of discrimineren op wat voor aard dan ook. Daarnaast zijn ongewenste intimiteiten ook niet toegestaan. Indien je ongemak ervaart kun je dit te allen tijde melden bij ons aanwezige personeel zodat zij kunnen helpen indien hier behoefte aan is;

 • Voor WAS. geldt geen specifieke dresscode. Dit betekent dat wij onze bezoekers uitnodigen zichzelf te kleden in een outfit waar zij zich het meest prettig en vrij in voelen. Wel willen wij graag duidelijk maken dat het dragen van uniformen, voetbalshirts, overhemden en formele kleding niet op prijs wordt gesteld. Wanneer de outfit van een bezoeker op een bepaalde manier aanstootgevend en/of niet passend is voor overige aanwezigen kan men de toegang tot de club geweigerd worden;

 • Om een fijne sfeer voor iedereen in de club te waarborgen verzoeken wij onze bezoekers om niet in grote groepen te komen. WAS. is bijvoorbeeld geen plek voor vrijgezellenfeesten, jaarclubs en/of teamuitjes, grote groepen kan dan ook de toegang ontzegd worden;

 • Het bezit van wapens en (hard)drugs is niet toegestaan. Bij het betreden van de club kan er gefouilleerd worden, hiermee wordt ingestemd bij het betreden van de club;

 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs kan toegang worden geweigerd;

 • WAS. houdt zichzelf niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen eigendommen;

 • Houd bij het verlaten van de club a.u.b. rekening met de omgeving, laat deze netjes en vertrek zo rustig mogelijk;

 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs;

 • In het kader van de veiligheid kan WAS. haar bezoekers (doen) fouilleren, (hand)tassen doorzoeken en/of verzoeken een detectiepoort te passeren;

 • Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (hard)drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op evenementen van WAS. is niet toegestaan;

 • Bezoekers van evenementen van WAS. betreden de evenementenlocatie op eigen risico. WAS. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van WAS., van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld;

 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen achter de bar van de evenementenlocatie tijdens door WAS. georganiseerde evenementen;

 • Op door WAS. georganiseerde evenementen is het alleen toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen rookruimten op/in de betreffende evenementenlocatie;

 • Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door WAS. niet getolereerd. Indien de bezoeker tijdens zijn bezoek aan het evenement schade veroorzaakt, van welke aard ook, zal WAS. deze schade op de betreffende bezoeker (doen) verhalen. Bovendien zal WAS. aangifte kunnen doen van dergelijke gedragingen;

 • Zonder schriftelijk toestemming van WAS. is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te (doen) delen;

 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WAS. is het bezoekers niet toegestaan beelden/of geluidsopnamen (foto’s en filmpjes e.d.) van het verblijf tijdens door WAS. georganiseerde evenementen te (doen) maken en/of te openbaar te (doen) maken;

 • Op diverse plaatsen in/op en om de evenementenlocatie hangen tijdens door WAS. georganiseerde evenementen camera’s, waarmee beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt kunnen worden. Een ieder die deze evenementenlocatie/evenementen bezoekt stemt toe in het maken van deze beeld- en geluidsopnamen alsmede de openbaarmaking en reproductie daarvan. In het kader van openbare orde en veiligheid kunnen deze opnamen aan derden worden getoond;

 • Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie/evenementen dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving; 

 • Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen;

 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van WAS. te allen tijde op te volgen.

Om het verblijf voor alle bezoekers van door WAS. georganiseerde evenementen zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden voor bezoek aan en verblijf op deze evenementen van WAS. tenminste de bovenstaande huisregels. Bezoekers die zich niet aan deze huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden van Was./Elevation Events (o.a. te raadplegen op de website van WAS. (www.was030.nl) en Elevation Events (www.elevation-events.com) en via de KvK van Elevation Events BV) houden, kan de toegang tot evenementen van WAS. worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.