Privacy policy

Unfortunately there is no English translation available yet. If you have any questions about this aspect please contact us at info@was030.nl


PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe Elevation Events B.V. omgaat met de
persoonsgegevens van kopers van tickets en bezoekers van door of vanwege ELEVATION
georganiseerde evenementen en gebruikers van haar diensten. ELEVATION hecht er waarde
aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en
veilige wijze plaatsvindt.

De koper van een ticket voor een evenement van ELEVATION, de bezoeker van een
evenement van ELEVATION en de gebruiker van diensten van ELEVATION worden hierna in
dit Privacy Statement gezamenlijk “de gebruiker” of “jij” genoemd.

Gegevensverantwoordelijke: Elevation
Elevation Events B.V., gevestigd en zaakdoende aan de Leidseweg 125 in (3533 HC) Utrecht
(KvK-nummer: 57919453), hierna “ELEVATION”, is verantwoordelijk voor de verzameling en
verwerking van jouw persoonsgegevens. ELEVATION is aldus de gegevensverantwoordelijke
in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante
uitvoeringswetten.

Onze Websites
ELEVATION beheert een aantal websites van haar of vanwege haar georganiseerde
evenementen, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media. Deze websites
(en eventuele apps en social media) worden in dit Privacy Statement gezamenlijk “de
Websites” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende websites:

www.soia.nl
www.soenda.com
www.soenda.net
www.smeerboel.com
www.derevolutie.com
www.duikbootfestival.com
www.kusjedaisy.nl
www.deleukefestival.nl

In het algemeen kan ELEVATION gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment
dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van ELEVATION, als je een ticket koopt
voor een evenement van ELEVATION, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk
openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze Websites, social media of een ander
publiekelijk platform. De informatie die ELEVATION daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze
diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze
gebruikers goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden.

De manier waarop ELEVATION gegevens verzamelt
ELEVATION kan op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:
Direct van jou als gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag
of gebruik maakt van onze klantenservice, in het voorkomende geval een persoonlijk
account creëert op een van onze Websites of deelneemt aan een prijsvraag of winactie die
ELEVATION organiseert.

Via onze Websites en apps - voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie
van onze dienstverlening verzamelt ELEVATION via onze Websites verschillende gegevens,
door onder andere het gebruik en de inzet van cookies. Ook kan ELEVATION, als je hiervoor
toestemming geeft aan Woov, jouw persoonlijke locatiegegevens via onze apps ontvangen
(geanonimiseerde locatiegegevens kunnen en mogen wij overigens ook zonder toestemming
verwerken).

Via websites van derden
ELEVATION maakt ook gebruik van de diensten van derden. Deze
derden handelen dan in opdracht van ELEVATION. Dit Privacy Statement is ook van
toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer
zij in opdracht van ELEVATION als verwerker optreden. Denk daarbij aan de online verkoop
van tickets voor door of vanwege ELEVATION georganiseerde evenementen via de websites
van onze ticketpartner(s) Eventix. Onze ticketpartner(s) en andere opdrachtnemers van
ELEVATION kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden.
ELEVATION is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die
niet in opdracht van ELEVATION plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn.
Wij verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid en de voorwaarden van deze
betreffende websites en platforms.

Op onze evenementen - ELEVATION kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert
of laat organiseren gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren
van (delen van) een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker
wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke
vastlegging en verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor
zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij ELEVATION hiertoe
wettelijk wordt verplicht.

De gegevens die ELEVATION verzamelt
ELEVATION kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder
persoonsgegevens. De gegevens die ELEVATION van jou als gebruiker kan verzamelen zijn:
• contact- en accountgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets en in het
voorkomende geval ook plaats- en stoelnummer(s);
• betalings- en factuurgegevens - wanneer je een ticket voor een van onze
evenementen koopt voor de financiële afhandeling en administratie;

• app en Website gegevens – denk aan IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer-
en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze Websites. Voor meer informatie

over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid van
ELEVATION vederop in dit Privacy Statement;
• door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op onze
Websites, inclusief blog of ‘after’ pagina’s ,of op door of vanwege ons beheerde
social media geplaatste berichten van jouw hand;

• informatie over jouw persoonlijke voorkeuren – denk aan de muzieksmaak op basis
van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder aangeschafte tickets;
• speciale gegevens - in het geval dat je mindervalide bent, willen wij er zeker van zijn
dat je kunt genieten van een optimale beleving van onze evenementen. Om te
kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens van
jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een
mindervalideplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke
gezondheid, inclusief gebruik van speciale medicijnen; en
• gegevens van minderjarigen - in de weinige gevallen waarin we als ELEVATION
persoonlijke informatie van minderjarigen verzamelen, vragen wij altijd toestemming
aan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en zullen wij dergelijke
informatie altijd uitsluitend verzamelen en verwerken voor de doeleinden die zijn
gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

Redenen waarom ELEVATION gegevens gebruikt
ELEVATION kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als gebruiker – ELEVATION gebruikt jouw
gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld om een ticket of
product te kopen, een dienst af te nemen, zodat wij:
• de bestelling kunnen verwerken;
• de betaling kunnen aanvaarden;
• jou klantenservice en after sales kunnen verlenen.
Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:
• marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te
verbeteren;
• voor onze marketingdoeleinden, om je als gebruiker informatie te verschaffen over
aanbiedingen, producten, diensten en onze evenementen, die door of vanwege
ELEVATION worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met
informatie of alerts over het evenement waar je een ticket voor hebt gekocht of
andere, soortgelijke evenementen van of vanwege ELEVATION;
• om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en
herinneringen aan evenementen en ticketverkoop voor onze evenementen;
• om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te
beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Wij
hechten er bijvoorbeeld waarde aan dat tickets in het bezit komen van trouwe
bezoekers en echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om
misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten (bijv. onze merken, logo’s en/of
partners), fraude of andere misdrijven te helpen voorkomen.
Jouw gegevens als gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven
genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ELEVATION willen ontvangen, dan
kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten als
gebruiker” in dit Privacy Statement staat hierover meer informatie.

Waarvoor door jou toestemming is gegeven
Door akkoord te gaan met de Algemene Bezoekersvoorwaarden en het Privacy Statement
van ELEVATION bij de aanschaf van een ticket voor een van onze evenementen geef je ons
toestemming:
• om contact met je als gebruiker op te nemen met informatie of aanbiedingen met
betrekking tot toekomstige soortgelijke evenementen van of vanwege ELEVATION.
Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media. Deze
persoonlijke marketingvoorkeuren zijn door jou te allen tijde te wijzigen, zie de
paragraaf “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement hieronder;
• om je als gebruiker diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie - zoals via onze
Websites (en eventuele apps) waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen
jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen
gebeurt;
• om op maat gemaakte (target) reclame- en marketingcommunicatie te leveren op
onze Websites (zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie);
• om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw
toegankelijkheidsvereisten - als je mindervalide bent en/of speciale medicijnen
gebruikt en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

ELEVATION deelt ook gegevens met derden
• binnen de groep van ELEVATION vennootschappen die diensten voor ons leveren
zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
• onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud
computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en
systemen zijn gebouwd (o.a. Eventix, The Cre8ion.Lab, Woov, MailChimp, Novicom);
• onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of
leveren bij onze evenementen (in overeenstemming met hun privacyverklaring en
voorwaarden);
• derden die door jou aangeschafte producten en diensten leveren (bijvoorbeeld
merchandise of muziek) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
• overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan
of vereist.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van
toepassing op websites en platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van
sponsors van ELEVATION waarnaar ELEVATION verwijst of social media buttons op onze
Websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens
verzamelen. ELEVATION is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en voorwaarden van
de websites en/of platforms van derden. ELEVATION adviseert je kennis te nemen van het
privacybeleid en de voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende
websites en/of platforms.

Jouw keuzes en rechten als gebruiker
Je kunt als gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen
of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:
• je kunt in het voorkomende geval zelf je account en voorkeuren bij onze
ticketpartner(s) Eventix aanpassen;
• je kunt in het voorkomende geval inloggen op onze Websites om je gegevens voor de
nieuwsbrief te wijzigen of verwijderen, favoriete muziek/artiesten te wijzigen of te
verwijderen en om personalisering van onze Websites volledig uit te zetten;
• verder wordt onderaan elk bericht dat je van of vanwege ELEVATION ontvangt de
mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van of vanwege
ELEVATION geen informatie meer ontvangt;
• ook kun je via de instellingen van jouw apparaat/device (zoals je mobiele telefoon)
aan- en uitzetten of je locatiegegevens wilt delen of push notificaties van of vanwege
ELEVATION wil ontvangen;
• voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid
verderop in dit Privacy Statement.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door
ELEVATION en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om
een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor
een verzoek tot inzage van je gegevens kun je contact met ons opnemen via
privacy@elevation-events.com.

Het onderhouden van jouw informatie
ELEVATION doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd.
Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen
toegang tot de gegevens van gebruikers. ELEVATION heeft passende technische maatregelen
getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn
beveiligd. Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als
gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan
een ander, zeker geen onbekenden.

ELEVATION bewaart gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te
kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer
nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.
Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels
om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden
beschermd. Als ELEVATION dat zou doen, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige
veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese
Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande
mechanismen. Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen
zijn:
• EU-VS Privacy-schild
• Bindende bedrijfsregels
• Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

Cookiebeleid ELEVATION
ELEVATION kan op haar Websites gebruik maken van cookies. Met dit cookiebeleid geven wij
inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies die ELEVATION kan gebruiken.
Functionele cookies

ELEVATION maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de
Websites, zoals cookies voor het registreren of toestemming voor cookies is gegeven en het
onthouden van jouw taalvoorkeur.

Analytische cookies
ELEVATION maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google
Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de Websites worden gebruikt, met het
doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers/gebruikers en om de Websites
steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld
geregistreerd hoe lang bezoekers/gebruikers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op
een pagina of artiest wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert.
ELEVATION heeft voor het gebruik van Google Analytics, al dan niet door tussenkomst van
Novicom, een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze overeenkomst zorgt
ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn
ingesteld.

Advertentie cookies
Ook kunnen door of vanwege ELEVATION cookies worden gebruikt om de effectiviteit van
advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante aanbiedingen kunnen tonen.
Om de advertenties op onze Websites zoveel mogelijk aan te kunnen passen op jouw
interesses maakt ELEVATION ook gebruik van advertising en retargeting cookies. Door het
gebruik van deze cookies proberen wij op basis van je bezoek aan en het gebruik van onze
Websites een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder dat wij een naar jouw
herleidbaar profiel creëren. Op basis van deze interesses kunnen wij je relevante
advertenties laten zien. Wanneer je geen toestemming geeft voor het gebruik van
advertising of retargeting cookies zal je wel andere, mogelijk minder relevante advertenties
te zien krijgen.

Social media cookies
ELEVATION kan gebruik maken van sociale plug-ins, om bezoekers/gebruikers de
mogelijkheid te geven direct een evenement te delen met vrienden via Facebook of
Instagram. Op deze plug-in zijn de privacy policy en voorwaarden van Facebook en
Instagram van toepassing, die je kan vinden op hun websites en/of platforms.
Instellen van voorkeuren
Als je ervoor kiest geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies, of de cookies
verwijdert, kan dat de kwaliteit van het gebruik van onze Websites verminderen. Je kunt via
jouw browserinstelling je cookievoorkeuren aanpassen en cookies verwijderen.

Alle informatie die op onze Websites met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd.

Vragen?
Voor meer informatie, vragen of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun
je als gebruiker contact met ons opnemen via privacy@elevation-events.com.
Wijzigingen Privacy Statement
ELEVATION behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
Privacy Statement. Gebruikers worden aangeraden om voor wijzigingen regelmatig zelf het
Privacy Statement van ELEVATION te lezen. Als ELEVATION belangrijke wijzigingen aanbrengt
in haar Privacy Statement, dan zullen wij je als gebruiker daarover informeren en bij
inhoudelijk ingrijpende wijzigingen vragen wij - indien nodig - ook (opnieuw) jouw
toestemming.

Laatste wijziging: 25 mei 2018